Tietosuojaseloste | Privacy Policy

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Rekisterinpitäjä

Say it With a Cake!

Y-tunnus: 2709372-9
Isokaari 14 B
00200 Helsinki
monatahtinen@icloud.com
+358445463473

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Mona Tähtinen
+358445463473, monatahtinen@icloud.com

Henkilörekisterin nimi

Say it With a Cake! -leipomopalveluiden asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakassuhteeseen ja/tai henkilötietolakiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Say it With a Cake!’n ja asiakkaan välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle ja verkkokaupasta tilaaminen edellyttää henkilötietojen antamista.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Tällöin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Rekisteröitävät tiedot

Yksityiset henkilöt:
Nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja mahdollisesti henkilötunnus maksunvälitystä varten.

Yritysasiakkaat:
Yrityksen nimi, y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero, laskutus- ja toimitusosoite, laskutustiedot ja verkkosivujen osoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:

– asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä
– sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan
– henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden ja palautteiden yhteydessä
– evästeillä kerätään tietoa verkkosivustojen käytöstä

Henkilötietojasi vastaanottavat ja käsittelevät mahdollisesti:

– yrityksemme ja sen työntekijät
– maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
– kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
– tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
– laskutusohjelma
– yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme

Asiakasrekisterin suojaus:

Tiedot on tallennettu palveluntarjojamme ylläpitämään tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta niihin oikeus.

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Say it With a Cake!’n lukituissa tiloissa.

Tietojen säilytys

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista. Tiedot poistetaan pyydettäessä, tai asiakassuhteen selkeästi loppuessa, esimerkiksi asiakasyrityksen lopettaessa toimintansa.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön sähköpostitse. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön sähköpostitse.

Huomioithan, että sinulla on “oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä tai jos henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille. Rekisteröityjen tietoja voidaan luovuttaa Say it With a Cake!’n määritetyille alihankkijoille tai kumppaneille palveluiden ja tuotteiden myynti-, ylläpito ja mahdollistamistarkoituksessa. Mikäli tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle se tehdään Suomen henkilötietolain ja EU tietosuoja-asetusten mukaan.

Tietoa sivuston käyttämistä evästeistä

Eväste (eng. cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustossa. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle. Evästeillä parannetaan palvelun laatua. Sivujen selaaminen ilman evästeitä voi vaikuttaa palvelun toimintaan siten, että joitain toimintoja ei voida käyttää (kuten kirjautuminen ja tuotteiden lisääminen ostoskoriin).

Evästeet tässä sivustossa

Käytämme evästeitä tässä sivustossa moniin käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin.

Sivuston seurantaan käytämme Googlen Analytics palvelua. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä. Lisätietoja Googlen evästeistä voit lukea täältä: Googlen evästekäytäntö. Evästetiedot auttavat meitä parantamaan sivustomme toimivuutta ja käytettävyyttä.

Sivustomme sisältää Googlen evästeiden lisäksi myös sosiaalisten verkostojen, kuten Facebookin evästeitä. Nämä evästeet keräävät tietoja esimerkiksi käyttäjien kiinnostuksen kohteista, joiden avulla voimme kohdentaa viestintäämme sisällöistämme kiinnostuneelle yleisölle. Lisätietoja Facebookin evästekäytännöistä löydätte täältä: tietoja Facebookin evästeistä.

Evästeiden käytön estäminen selaimessa

Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia.


Privacy statement

Register statement according to Section 10 of the Personal Data Act (523/1999) EU General Data Protection Regulation 2016/679

Registrar

Say it With a Cake!

VAT: 2709372-9
Isokaari 14 B
00200 Helsinki
monatahtinen@icloud.com
+358445463473

The contact person responsible for registry matters

Mona Tähtinen
+358445463473, monatahtinen@icloud.com

The name of the personal register

Say it With a Cake! -customer and marketing register of bakery services

Purpose of personal data processing

The processing of the register's personal data is based on consent, customer relationship and/or the Personal Data Act. The legal basis for the processing of personal data is the contract between Say it With a Cake! and the customer and the resulting legal obligations. Providing personal information is a prerequisite for the creation of a contract, and ordering from the online store requires providing personal information.

We also collect personal data for marketing purposes. In this case, the legal basis for processing personal data is consent.

Data to be registered

Private individuals:
Name, address, e-mail, telephone number and possibly social security number for payment transfer.

Business customers:
Company name, social security number, name of contact person, e-mail, phone number, billing and delivery address, billing information and website address.

Regular sources of information

Information important to the personal register is regularly acquired in the following ways, e.g.:

- from the customer himself when ordering the product/service
- from social media when the customer participates in the lottery
- personal data is collected from the registered person in connection with campaigns and feedback
- cookies are used to collect information about the use of websites

Your personal data may be received and processed by:

– our company and its employees
– the payment intermediary that receives the payment from you
– the transport company that transports the goods to you
– an auditor who audits our accounts
– invoicing program
– the company that maintains our website

Customer register protection:

The information is stored in the information system maintained by our service providers. Users have personal usernames. The system information can be accessed and used only by those persons who have the right to it for their work.

Material in physical form is stored in Say it With a Cake!'s locked premises.

Data storage

The data controller keeps the data for as long as it is essential for managing the customer relationship. The data is deleted upon request, or when the customer relationship clearly ends, for example when the customer company ceases to operate.

The right to inspect and correct data

The registered person has the right to check what information about him is stored in the personal register. To implement the inspection request, the registered person must contact the contact person by e-mail. The registered person also has the right to demand the correction of incorrect information in the register. In the data correction request, the error to be corrected must be identified and the corrected data must be indicated. To implement the correction request, the registered person must contact the contact person by e-mail.

Please note that you only have the "right to be forgotten" if we have no legal obligations to continue processing your personal data or if your personal data has been processed unlawfully. The registered person has the right to prohibit the use of information about himself for the purposes specified in the law. Such a ban can be given at any time to the contact person mentioned above.

Changing the privacy statement

The controller reserves the right to update and change the privacy statement. If required by law, we will notify the registered. The data of the registrants may be disclosed to Say it With a Cake!'s specified subcontractors or partners for the purpose of selling, maintaining and enabling services and products. If data is transferred outside the EU or EEA, it is done in accordance with the Finnish Personal Data Act and EU data protection regulations.

Information about the cookies used by the site

A cookie is a small text file that is saved on the user's computer when he visits the site. Cookies do not contain personal data and cannot be used to run programs or store viruses on the user's computer. Cookies are used to improve the quality of the service. Browsing pages without cookies may affect the operation of the service in such a way that some functions cannot be used (such as logging in and adding products to the shopping cart).

Cookies on this site

We use cookies on this site for many purposes related to site functionality, analysis and marketing.

We use Google's Analytics service to monitor the site. The purpose of the tracking is to collect statistical information about, for example, the number of visitors to the page and the most popular content. You can read more about Google's cookies here: Google's cookie policy. Cookie information helps us to improve the functionality and usability of our site.

In addition to Google cookies, our website also contains cookies from social networks such as Facebook. These cookies collect information about, for example, users' interests, which enable us to target our communications to an audience interested in our content. More information about Facebook's cookie policy can be found here: Information about Facebook's cookies.

Blocking the use of cookies in the browser

If you want to block cookies, change your browser's cookie settings.

Logo

Studio
Merimiehenkatu 29
00150 Helsinki

contact@sayitwithacake.fi
+358 445463473

www.sayitwithacake.fi
@say_it_with_a_cake
facebook.com/sayitwithacake1

Tietosuojaseloste | Privacy Policy

Sivuston kuvat | Photos:
Mona Tähtinen / Camilla Bloom / Caroline Suinner